1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 • Administrator – administrator danych osobowych Kupujących, którym jest Sprzedawca
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – osoba korzystająca z funkcjonalności sklepu, w tym dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu.
 • Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu,
 • Płatność – dokonywanie zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Pre-order (przedsprzedaż) – Funkcja, pozwalająca na zakup produktu w danym rozmiarze i kolorze, który nie znajduje się w danym momencie fizycznie na magazynie sklepu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem strong-pretty.com
 • Sprzedawca – Ewelina Zagórowska  ul.Podgórksa 47, 33-335 , Nawojowa  , NIP 7343579405 :, Regon: 385421039, email: dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827),
 • Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania produktu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Ceny podane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny podawane są w wysokości brutto (zł)

Nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności – o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia.

 

Rejestracja konta

 1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez:
 • wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym zdefiniowanie loginu i hasła, a także podanie adresu poczty elektronicznej. Nadto, w ramach Konta Klient może zapisać: imię i nazwisko, adres doręczeń oraz nr telefonu,
 • zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie,
 1. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: wspolpraca@gmail.com
 2. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 3. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego. W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
 4. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem okresu przedpremierowego gdy strona jest nieczynna i trwa odliczanie do premiery.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności: dodanie do koszyka wybranego produktu we właściwym rozmiarze, wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • określenie adresu dostarczenia produktu;
 • złożenie w sklepie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia
 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
 • określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)
 • potwierdzić dane zgromadzone w Koncie. W przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować treść „regulaminu” wraz z „polityką prywatności i plików cookie”
 1. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „Kupuję i płacę”. Od tego momentu nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.
 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
 3. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia).
 5. Zamówienia zawierające produkty z przedsprzedaży realizowane są w terminie oznaczonym przy danym produkcie. Możliwość kupienia w przedsprzedaży dotyczy tylko niektórych produktów, które oznaczone są taką informacją.
 6. Zamówienia objęte promocją, w ramach której klient może otrzymać darmowy produkt, mogą być zwracane w jedynie w całości. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy częściowo i zwrócenia jedynie opłaconych produktów będących częścią zamówienia.

Płatność

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • System Przelewy24

przelewy24 logo

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności przy składaniu zamówienia.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia.
 2. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.
 3. Realizacja zamówienia i dostawa towarów
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swoim rachunku bankowym.
 5. Sposób dostawy oraz adres, na który zostanie dostarczone zamówienie powinny być określone przez klienta w momencie składania zamówienia.
 6. Możliwe sposoby dostawy to:
 • Inpost paczkomat  1-5 dni roboczych
 • Inpost kurier 1-5 dni roboczych
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, w przypadku gdy umowa obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno – od wydania ostatniego produktu. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym na stronie lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy składaniu zamówienia i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem zwrotu w wyniku odstąpienia od umowy, które to zmniejszenie wartości jest wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Formularz zwrotu

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać:
 • Imię, Nazwisko oraz numer zamówienia
 • opis i zdjęcia wady, w tym zwłaszcza: opis na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
 • datę ujawnienia wady

Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez kupujących w sklepie, w tym w procesie rejestracji i obsługi konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie, w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia kupującemu korzystania ze sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie oraz prawidłowego wykonywania tych umów, a także ich rozliczenia, wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora oraz w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony komunikator Zendesk Chat.
 4. Dane kupujących mogą być również przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego, w szczególności związanych z przekazywaniem kupującym informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w sklepie lub związanych z realizacją zamówionej usługi regularnego otrzymywania newslettera oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celach związanych z badaniem satysfakcji – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupującego może stanowić, w zależności od sytuacji i celu przetwarzania danych, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.
 6. Kupujący w każdej chwili może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania, wydania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację kupującego lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez wycofaniem zgody. Kupujący posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kupujący został poinformowany i akceptuje, że adresy e-mail udostępniane są na rzecz Administratora w procesie rejestracji konta przez kupującego lub w procesie składania zamówienia, dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem sklepu, w szczególności w kwestiach związanych w obsługą i utrzymaniem konta lub złożeniem i realizacją zamówienia, jak również, w przypadku wyrażenia przez kupującego odpowiedniej zgody, przesyłania kupującemu przez Administratora drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamówionych informacji handlowych lub marketingowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz subskrybowanego regularnego newslettera.
 8. Niezależnie od powyższych postanowień kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Administratora za pośrednictwem sklepu, dla celów statystycznych i analitycznych.
 9. Administrator zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w RODO, w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 10. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com
 11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w sklepie, w tym praw przysługujących Kupującemu na podstawie RODO znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

Wymagania techniczne

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
 • udostępnianie zawartości Sklepu,
 • zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 2. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
 4. Klient zobowiązuje się do:
 • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
 2. zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie,
 3. zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 4. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §11 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta – z zastrzeżeniem §12 ust. 3 poniżej.
 5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Wszelkie treści udostępnione na stronie są chronione na mocy prawa autorskiego. Wszelkie naruszenia będą egzekwowane z całą stanowczością.

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.